O04 Normtijden voor omstellen en onderhoud

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Product in consumentenverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Langdurige ongunstige werkhoudingen en beperkte werkruimte, Tillen / duwen / trekken van (zwa-re) onderdelen. Soms werken met steigers of trapjes, Werkdruk

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 

Omstellen van de productie door de monteurs van de TD.
TD moet vaak onder hoge tijdsdruk werken. Iedere storing / ombouwactiviteit leidt tot productieonderbreking. Druk om snel te werken is groot.

Beschrijving: 

Het omstellen van de productie, het uitvoeren van onderhoud en het oplossen van storingen vindt in het algemeen onder hoge tijdsdruk plaats. Stilstand van machines is immers ongewenst. Door normtijden af te spreken voor de diverse werkzaamheden ontstaat duidelijkheid voor alle partijen. Deze normtijden kunnen dan meegenomen worden bij het maken van de productieplanning.

Uitvoeringsvormen

  • Bij het opstellen van deze normtijden wordt gestart met een (video-)analyse van de huidige werk-wijze. Daarbij onderscheid maken in taken die buiten de kritische tijd gehouden kunnen worden en taken die in de kritische tijd moeten vallen. Soms is het mogelijk machines aan te passen om meer taken buiten het kritische pad te krijgen.
  • De verbeterde planning maakt ook inzichtelijk wanneer het zinvol is bepaald onderhoud of omstellen aan externen uit te besteden
  • Productieplanning en technische dienst maken iedere donderdag een planning voor de komende week. Deze wordt voorgelegd aan de productieleiding die commentaar kan geven en suggesties kan doen voor optimalisatie. Op vrijdag wordt dan de definitieve planning voor de volgende week vastgesteld.

Prijsindicatie: onbekend

Leverancier:

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 
  • Ongewenste werkdruk wordt voorkomen doordat er meer duidelijkheid is over de te verwachten tijden voor omstellen, onderhoud en storingen
  • Vermindering van de fysieke belasting is vaak alleen mogelijk als er hulpmiddelen ingezet worden. Als de werkdruk te hoog is, is men geneigd de hulpmiddelen weg te laten en het werk even snel met de hand te doen. Door het invoeren van normtijden verminderd de (ervaren) werkdruk en is er meer ruimte voor het gebruik van hulpmiddelen
Efficiency effect: 

Beter plannen leidt tot minder stilstand

Bijkomstige arbo-risico's: 

Bij productieverstoringen zal altijd enige druk blijven bestaan

Voordelen: 

Door een ergonoom in te schakelen bij het opstellen van de normtijden kan ook de fysieke belasting integraal meegenomen worden

Nadelen: 

geen

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Binnen enkele maanden

Kosten: 

Het maken van goede normtijden kan intern plaatsvinden. De kosten zijn daarmee in het algemeen beperkt.

Gebruiks/variabele lasten: 

Continu onderhoud en bijstellen van de normtijden

Bijkomende kosten: 

geen

Reactie toevoegen