O11 Training gezond werken

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Opslag
Palletiseren
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Tillen, Ongunstige werkhouding, Duwen / trekken

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 

De ergonomie aan de werkplekken is goed, maar de medewerkers gaan er slecht mee om. Ze maken geen gebruik van hulpmiddelen of werken niet op een gezonde manier.

Beschrijving: 

Richtlijnen voor een goede training / instructie “gezond werken” (training fysieke belasting):

 • Gezond werken wordt gedragen door bedrijfsleiding. Aftrap door bijvoorbeeld de directeur kan dit onder-steunen. Het middenkader geeft in de dagelijkse praktijk het goede voorbeeld.
 • Er worden aandachtsfunctionarissen aangesteld die de training levend houden (herhaling) en nieuwe medewerkers kunnen opleiden. Deze mensen kunnen ook een rol spelen bij specifieke vragen zoals bijvoorbeeld bij reïntegratie van zieke mensen.
 • Uit de training worden enkele “harde” punten gehaald die niet vrijwillig zijn. Deze worden gehandhaafd.
 • De training is niet alleen theoretisch. Oefenen moet een integraal onderdeel van de training uitmaken.
 • De inhoud van de training sluit sterk aan bij de werkzaamheden die in de praktijk worden uitgevoerd
 • De training wordt periodiek herhaald waarbij dan ingegaan wordt op de belemmeringen die iemand ondervindt om het werk op een gezonde manier uit te voeren. Gezond werken is geen eenmalige actie maar een dagelijks onderwerp, net als kwaliteit of HACCP.

Uitvoeringsvormen

 • Participatief trainen (zie onderstaand) is één van de werkvormen waarin trainingen worden gege-ven. In de bijlage wordt hier nader op ingegaan.
 • Het is mogelijk vooraf een “meting” uit te voeren naar de mate waarin men op dit moment al ge-zond werkt. Dit geeft inzicht in de noodzaak voor een training en kan tevens gebruikt worden bij de evaluatie van de training.

Prijsindicatie: initiële training € 100 -500  per getraind persoon afhankelijk van de hoeveelheid trainingsdagen

Leverancier: Verschillende bureaus mogelijk bijvoorbeeld: De Arbodienst, vhp ergonomie, Edufit Gouda, H&C Health promotion, EGB Diessen

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 
 • zwaar werk wordt minder zwaar als een medewerker op een minder belastende manier werkt
 • meestal komen tijdens een training ook belemmeringen naar voren om het werk gezond en effici-ent uit te voeren. Door deze informatie op te pakken en er optimaal gebruik van te maken kan een continu proces van verbetering in gang worden gezet
 • de aandachtsfunctionaris kan een rol spelen bij reïntegratie van zieke collega’s
 • risico’s voor aansprakelijkheid van de werkgever worden ingeperkt (voorlichting is immers verplicht)
Efficiency effect: 

in het algemeen geen effect, soms gaat het werk wat langzamer als hulpmiddelen gebruikt moeten worden etc. Gedetailleerd oppakken van knelpunten op dit terrein is vaak afdoende.

Bijkomstige arbo-risico's: 

geen

Voordelen: 

geen

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Direct

Kosten: 

Prijsindicatie initiële training € 100 -500  per getraind persoon

Gebruiks/variabele lasten: 

Aandachtsfunctionarissen moeten enige tijd per maand vrijgemaakt worden voor dit werk.Na enige tijd (b.v. 1 of 2 jaar de training herhalen)

Reactie toevoegen