O15 Systeem voor continu opsporen en aanpakken Arboknelpunten

Soort werk: 
Bakken-koelen-drogen
Mengen-structuurverbetering
Opslag
Palletiseren
Product in consumentenverpakking
Product in transportverpakking
Spuiten-doseren
Knelpunten: 

Fysieke belasting, Werkdruk

Type oplossing: 
Organisatorisch
Oplossing voor: 

Het onderwerp “Arbeidsomstandigheden” staat niet hoog op de agenda. De bedrijfsleiding heeft geen goed inzicht in de problematiek die op de vloer speelt. Er is geen beleid gericht op het opsporen en aanpakken van knelpunten.

Beschrijving: 

Binnen het bedrijf is één of ander continu systeem aanwezig voor het systematisch opsporen en aanpakken van arboknelpunten.

Uitvoeringsvormen

  • De productie is in area’s opgedeeld. Twee keer per jaar wordt er aan de hand van een checklijst een rondgang gemaakt aan de hand van een bepaald thema (bv. veiligheid, hygiëne, ‘good housekeeping’, gezondheid en welzijn). De rondgang wordt uitgevoerd door enkele medewerkers van de afdeling, een lid van het management team, een veiligheidskundige en het afdelingshoofd. De knelpunten worden beoordeeld en er wordt een prioriteitenlijst gemaakt (Rood, Oranje, Groen). Per thema kan een andere aanpak worden gekozen. Zo is voor het thema gezondheid en welzijn een checklist ingevuld tijdens een groepsdiscussie. Voor geluid is er een plattegrond van het bedrijf gemaakt met bepaalde geluidzones. Voor ergonomie is er ook een plattegrond gemaakt waarbij iedere werkplek een belastingsgetal heeft gekregen. Deze kan tevens gebruikt worden bij reïntegratie van mensen die tijdelijk zijn uitgevallen.
  • De arbocommissie, bestaande uit een lid van de ondernemingscommissie, een medewerker van de technische dienst, een medewerker van P&O, en iemand van productie en management, komt 4 keer per jaar bijeen. Zij bespreken de knelpunten die op dat moment spelen (opgespoord via de RI&E en via de diverse werkoverleggen) en maken een prioriteitenlijst voor het komende kwartaal
  • Er is binnen het bedrijf een top–tien van Arboknelpunten aanwezig. Als een knelpunt is opgelost mag iedereen nieuwe knelpunten aandragen. Het management team beslist of de knelpunten aan de lijst wordt toegevoegd en wat de prioriteit is. Daarbij krijgt het knelpunt een rapportcijfer (hoe erg X hoe veel komt het voor). Zo weet iedereen waar hij aan toe is.
  • De arbeidsomstandighedenzorg is ingebed in het kwaliteitszorgsysteem en wordt op dezelfde manier behandeld.
  • Alle medewerkers hebben jaarlijks een uitgebreid gesprek met hun direct leidinggevende waarin aan de hand van een checklijst alle belemmeringen in het werk worden besproken. De Arboknelpunten worden op een aparte lijst geplaatst. Deze wordt beoordeeld door het management team en er wordt een jaarplan gemaakt.
  • Binnen de productie wordt gewerkt met autonome groepen van 8 tot 15 mensen. Binnen een groep heeft ongeveer de helft van de mensen aanvullende taken zoals administratie, kwaliteit, TD en Arbo. De Arbocoördinator van het bedrijf maakt actieplannen per kwartaal en heeft daarbij periodiek overleg met deze Arbo medewerkers van de groepen. Arbo medewerkers kunnen knelpunten die ze zelf niet kunnen oplossen binnen het team doorsluizen naar de Arbocoördinator. De Arbocoördinator neemt deze knelpunten op in het jaarplan voor het volgende jaar.
  • Er zijn objectieve minimum criteria op het gebied van Arbo geformuleerd voor bestaande productie en voor nieuwe straten. Voorbeeld: wij tillen niet meer dan 25 kg in bestaande straten. Als er iets nieuws wordt neergezet is 15 kg de limiet. Met deze criteria is het gehele bedrijf doorgelicht en zijn actiepuntenlijsten opgesteld. Daarnaast is de TD opgeleid in ergonomie.
  • De directie heeft als uitgangspunt geformuleerd: “Als wij goed voor onze mensen zorgen kunnen wij ook veel van hen vragen”. Vroeger werd bij discussies over de optimalisatie van de productie vaak gezegd dat men wel hard wil werken maar dat de omstandigheden waarin gewerkt moet worden dit in de weg staan. De directie heeft daarop besloten “alle” knelpunten op te lossen. Er kunnen nu geen discussies meer ontstaan over de bijzaken terwijl de hoofdzaken onvoldoende aan de orde komen.

Prijsindicatie: onbekend

Leverancier:

Beoogde effecten
Arbo / ergonomie effect: 

Ongezond en onveilig gedrag wordt actief opgespoord en aangepakt

Efficiency effect: 

Slechte arbeidsomstandigheden leiden vrijwel altijd tot slecht werk, verstoringen en kwaliteitsverlies

Bijkomstige arbo-risico's: 

geen

Voordelen: 

geen

Nadelen: 

geen

Implementatie
Invoeringstermijn: 

Binnen enkele maanden

Kosten: 

Afhankelijk van het systeem

Gebruiks/variabele lasten: 

Afhankelijk van het systeem

Bijkomende kosten: 

Invoeren van een dergelijk systeem is alleen mogelijk na instemming van de OR.

Reactie toevoegen